Успіх

Мотивація трудової діяльності

Система мотивації (в широкому розумінні) являє собою .

+певним чином організований мотиваційний процес в єдності суб’єктів, об’єктів, ресурсів і механізму мотивації, а також мотиваційної ситуації

всі ті блага, які працівник отримує за свою працю і організаційну активність, а також принципи, норми та механізм їх використання в їх взаємодії

сукупність психічних структур, що детермінують поведінку працівника, в їх цілісної взаємозв’язку: потреб, цінностей, переконань, установок, цілей і намірів

сукупність стимулів, принципів, норм та механізму їх використання в цілісності

Розробка систем мотивації працівників входить в коло обов’язків .

+спеціаліста з розвитку

інспектора з обліково-грошового розподілу фахівця з пошуку та підбору

фахівця по роботі з соціальними програмами

Делегування завдань і повноважень характерно для методу . . .

економічного організаційного

+морально-психологічного

До джерел інформації про ринок праці відносяться

публікації у пресі

маркетингові дослідження ринку громадські організації та об’єднання +огляди заробітних плат

+дані кадрових агентств державні структури

Винагорода – це . . .

засіб задоволення потреби

+все, що працівник вважає для себе цінним нагорода у вигляді підвищення на посаді

мета, до досягнення якої прагне людина мотив, що змушує людину діяти

В компенсаційний пакет, зокрема, входить . . .

характер власності компанії +нематеріальні блага

кошти, які відраховуються відповідно до законодавства в пенсійний фонд +заробітна плата

+престижність роботи, пов’язана з положенням організації, її іміджем

Для мотивації персоналу особливо важливе значення мають такі параметри ситуації, як . . .

організаційна форма компанії +розміри капіталізації компанії

організаційна культура

ситуація на ринку праці, рівень її оплати

наявність профспілки та органів виробничої демократії становище організації, її імідж

Система компенсації включає стимули, пов’язані з . . .

+матеріальним винагородою +нематеріальним винагородою професійним розвитком+визнанням

примусом

Валентність, як чинник мотивації використаний в теорії . . .

Ф. Герцберга С. Адамса

А. Маслоу +Ст. Врума

Механізм фрустрації описаний в . . .

ієрархії потреб Маслоу А.

двофакторної моделі Ф. Герцберга +теорії ERG К. Альдерфера трехфакторной моделі Д. МакКлелланда

В теорії . . . описано типи та поведінку керівників організації

справедливості З Адамса постановки цілей Е. Лока

+«X» і «Y» д. МакГрегора

МОТИВАЦІЇ Л. Портера – Е. Лоулера

В теорії в. І. Герчикова на зміст роботи та на виконання важких завдань орієнтований тип . . .

люмпенізований +професійний патріотичний інструментальний господарський

Стимулювати працівника означає . . .

+створити нові пріоритети у потребах актуалізувати його внутрішні мотиви

структурувати його внутрішні потреби

Творцем мотиваційно – гігієнічної теорії є . . .

Д. МакГрегор +Ф. Герцберг

A. Маслоу

B. Врума

Втрата готовності до співпраці, як стадія втрати інтересу до праці характеризується . . .

тим, що працівник перестає розуміти, що йому потрібно робити і чому робота в нього не ладиться

роздратуванням працівника. викликаним суперечними вказівками керівника і невизначеністю ситуації. Поведінка працівника набуває демонстративні риси +підкресленням працівником кордонів своїх обов’язків, звуження їх до мінімуму

Для визначення мотивації достатньо . . .

+спонукання людини до певних дій, поведінку нематеріальне стимулювання

матеріальне стимулювання

стан свідомості (і підсвідомості) людини, детерминируюшие його поведінку симулирование праці

Комплексна система застосовуваних інструментів способів впливу на працюючий персонал для забезпечення досягнення цілей мотиваційної політики

– це

система оплати праці

+мотиваційний механізм система мотивації

«Висока результативність праці є причиною, а не наслідком повного задоволення» – висновок викладений в . . .

+теорії мотивації Л. Портера Е. Лоулера теорії «Х> та «У» Д. МакГрегора теорії гостам СЕКІ цілей Е. Локка

трехфакторной моделі Д. Макклелланда

Зазвичай початкова винагорода спеціаліста .

становить від 70% від середнього окладу становить від 50% середнього складу

+виплачується 100% т. к. заниження є незаконним

Постійна частина грошової винагороди співробітника – це . . .

+заробітна плата за штатним розкладом

+ базовий оклад, надбавки та доплати

базовий оклад, премії

Працівник перестає розуміти, що йому потрібно робити і чому робота в нього не ладиться. Він задає собі питання про те, чи пов’язано це з ним самим, із начальником, із роботою. Це характеризує стадію втрати інтересу до праці, яка називається стадією . . .

роздратування страйку розчарування +розгубленості

При розробці цілей і завдань системи мотивації та оплати праці враховуються . . .

стадії розвитку бізнесу +фінансове становище +цінності компанії

+цілі і задачі організації

+використання адміністративного ресурсу

характеристики робочого колективу

Диференціація заробітків в першу чергу пояснюється

цінуй віссю і кваліфікацією праці

+співвідношенням попиту і пропозиції на дану професію

складністю роботи

K етапах діагностики системи мотивації належить . . .

+проведення внутрішніх і зовнішніх досліджень

аналіз системи управління персоналом

+аналіз стану ринку праці

+вивчення наявних в організації методів, ферм і елементів МОТИВАЦІЇ

Теорія постановки цілей, це теорія . . .

С. Адамса +Е. Локка

Л. Портера – Е. Лоулера Д. МакГрегора

Роботодавець «відкриває» інформацію по заробітній платі співробітників організації . . .

у разі проведення страйку співробітників для усунення конфлікту

при заповненні всіх вакансій в організації та потенційної загрози конфліктів+в умовах складного зовнішнього оточення для зниження конкуренції

на прохання ключових партнерів у галузі

За типологією в. І. Герчикова для хазяйського типу є властивим . . .

+інтерес до змісту роботи

прагнення до мінімізації зусиль

+добровільне прийняття на себе відповідальності важливість суспільного визнання участі в успіху інтерес до ціни праці, а не його змісту

Зовнішня оболонка мотивації називається . . .

осуд

+стимулювання

заохочення

мотивування

Творцем мотиваційно – гігієнічної теорії є . . .

Ст. Врума Маслоу А.

+Ф. Герцберг Д. МакГрегор

За думки Е. Локка до високих результатів призводить . . .

недосяжність цілей

розпливчастість і неоднозначність цілей +ясність і визначеність цілей

здібності і рівень інтелекту працівника

В теорії в. І. Герчикова до високо оплачуваної роботі, навіть на шкоду її змістом прагнути тип . . .

люмпенізований патріотичний +інструментальний професійний

Відмінність «бонусу» від «премії» полягає . . .

у тому, що бонус – більш прогресивна форма стимулювання +у способі визначення (процентна і фіксована)

у формі виплати (грошова/негрошова) в періодичності виплати

Автор робить висновок про те, що результативний працю веде до задоволенню в . . .

+теорії мотивації Л. Портера – Е. Лоулера

двофакторної моделі Ф. Герцберга теорії ЕRG К. Альдерфера

теорія постановки цілей Е. Лока

Дослідження стану системи управління персоналом включає в себе . . .

+встановлення взаємозв’язку стратегії мотивації зі стратегією компанії і +стратегією управління персоналом

визначення готовності компанії до зміни +виявлення задоволеності персоналу визначення становища компанії на ринку +визначення мотиваційної структури персоналу +визначення структури мотивації і оплати праці

В алгоритм формування змінної частини оплати праці входить . . .

встановлення середніх значень вилки заробітної плати +визначення фонду преміювання

+визначення структури змінних виплат +формування шкали преміювання

+зв’язок системи оцінки і системи преміювання

встановлення діапазону преміювання

При збільшенні окладу співробітника всі доплати . . .

зменшаться, так як мають регресивний залежно від окладу характер+залишаться на колишньому рівні

відповідно збільшитися

– це процес спонукання себе і інших до діяльності по досягненню цілей фірми та особистих цілей

Організація +Мотивація Управління

В алгоритм розробки системи базових окладів (грейдинга) входить . . .

принцип накладення діапазону (вилки) окладів встановлення середніх рівнів оплати

визначення діапазону для кожного рівня посад механізм контролю системи базових окладів

оцінка посад

+формулювання показників ефективності

В структуру заробітної плати згідно із законодавством входить . . . +основна (постійна) частина заробітної плати і змінна частина заробітної плати (компенсаційні і стимулюючі виплати)

основна оплата праці (базова зарплата), додаткова оплата (спонукальні виплати, премії, бонуси) і соціальні виплати або

пільги (бенефіти)

базова оплата праці та неэкономическое винагороду

Для проведення зовнішніх досліджень стану ринку праці від служби управління персоналом і керівництва компанії потрібно . . . позиціонування компанії

+вибір контрольних посад вибір зовнішніх провайдерів послуг визначення методів мотивації +вибір джерел інформації вибір референтної групи

Фрустрація в теорії К. Альдерфера характеризується, як . . .

задоволення +розчарування валентність очікування

На думку Маслоу А. відносяться до групи «первинних» відносяться . . .

соціальні потреби

+вітальні (фізіологічні) потреби

потреби у визнанні та повазі-потреби в самовираженні

Автором теорії справедливості (рівності) є . . .

Ф. Герцберг К. Альдерфер Ст. Врум

+С. Адамс

K джерел інформації про ринок праці належать . . .

+огляди заробітних плат +державні структури

маркетингові дослідження ринку +публікації в пресі

+громадські організації та об’єднання +дані кадрових агентств

Преміальну форму оплати праці треба використовувати . . .

за юридичним вимогам

для того щоб придбати кваліфікованих робітників на всьому протязі роботи працівника в організації +періодично

. стимули – це стимули, які не потребують інвестицій компанії, але надають вплив на социальнопсихологический клімат в організації

+Нематеріальні

Соціальні Функціональні

Адміністративно-організаційні

Визначення структури мотивації персоналу дає компанії можливість . . .

+точного і ефективного навчання

+підбору співробітників, що відповідають стратегічним цілям компанії

формування оптимальної організаційної структури

+формування ефективного кадрового резерву

Диференціація персоналу – це . . .

+виділення персоналу з різною мотивацією +виділення рівнів управління компанією визначення розрядів посад

+виділення персоналу з різним позиціонуванням на ринку праці

В структуру компенсаційного пакета входить . . .

програма кадрового резерву

+участь в програмах визнання заслуг і управління +кар’єрою оклад згідно грейду

+система додаткових пільг

+опціон премія у вигляді участі в прибутку (розподіл прибутку не тільки за +топ – менеджерам, але і рядовим співробітникам), перелік належних пільг +(фіксованих або на вибір)

+мінімальний і максимальний розмір змінної частини оплати праці, різноманітні +види премій і періодичність виплат

Витрати по виплаті заробітної плати належать . . .

до фонду споживання підприємства до виручки

+до собівартості і прибутку

В теорії в. І. Герчикова прагне до мінімізації зусиль і орієнтований на низьку оплату, за умови, що інші не отримують більше тип . . .

господарський +люмпенізований професійний патріотичний інструментальний

Автором теорії ієрархії потреб є .

+Маслоу А.

Д. МакГрегор С. Адамс

Ст. Врум